BHXH Huyện, Thị

28/01/2019 10:03 AM


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, THỊ

 1- VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA BHXH HUYỆN, THỊ :

     Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. 

    BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện.

     BHXH huyện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. 

2- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BHXH HUYỆN :

    2.1- Xây dựng, trình giám đốc BHXH tỉnh kế họach phát triển BHXH huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế họach, chương trình sau khi được phê duyệt.

   2.2- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH,BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.

    2.3- Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm theo phân cấp.

    2.4- Tổ chức thu các khỏan đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

    2.5- Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH,BHYT theo phân cấp.

   2.6- Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.

    2.7- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

    2.8- Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.

    2.9- Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường thị trấn giới thiệu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lãnh để thực hiện chế độ chính sách BHXH,BHYT ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh.

    2.10- Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

    2.11- Tổ chức thực hiện chương trình, kế họach cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHXH theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan BHXH huyện.

    2.12- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ BHXH,BHYT cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH.

    2.13- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH,BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

    2.14- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH,BHYT.

   2.15- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, thủ tục thực hiện BHXH,BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hoặc tổ chức công đòan yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

DANH SÁCH BHXH CÁC HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ 

STT

TÊN HUYỆN/THỊ/TP

XEM CHI TIẾT

1

BHXH TP.THỦ DẦU MỘT

Xem chi tiết

2

BHXH THỊ XÃ BẾN CÁT

Xem chi tiết

3

BHXH THỊ XÃ DĨ AN

Xem chi tiết

4

BHXH THỊ XÃ THUẬN AN

Xem chi tiết

5

BHXH THỊ XÃ TÂN UYÊN

Xem chi tiết

6

BHXH HUYỆN PHÚ GIÁO

Xem chi tiết

7

BHXH HUYỆN BÀU BÀNG

Xem chi tiết

8

BHXH HUYỆN DẦU TIẾNG

Xem chi tiết

9

BHXH HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

Xem chi tiết