Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Phòng Tiếp nhận và Trả Kết quả TTHC (6)
Trích yếu: Một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC (Công văn 1475/BHXH -TN&TKQTTHC)
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH.
Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày có hiệu lực:
30/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện
Ngày ban hành:
20/04/2017
Ngày có hiệu lực:
20/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Một số lưu ý khi nộp hồ sơ giải quyết các TTHC
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực