Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (107)
Trích yếu: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH
Ngày ban hành:
01/04/2013
Ngày có hiệu lực:
01/04/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ các chế độ BHXH
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày có hiệu lực:
03/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 755/BHXH-CĐBHXH v/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày có hiệu lực:
03/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 672/BHXH-CĐBHXH v/v giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng qua tài khoản ATM
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT.
Ngày ban hành:
12/10/2018
Ngày có hiệu lực:
12/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế.
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày có hiệu lực:
27/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực