Ban giám đốc

26/12/2017 03:26 PM


Ban Giám đốc

 

Giám đốc        : Ông Mai Văn Tiến 

Điện thoại        : 0271.3 889 986

Phó Giám đốc   : Ông Lăng Quang Vinh

Điện thoại          : 0271.3 846779

Phó Giám đốc   : Ông Lê Xuân Cao

Điện thoại          : 0963.883282

Phó Giám đốc   : Ông Nguyễn Văn Tân

Điện thoại          : 0271.3.870724