Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Thanh tra- Kiểm tra

Phòng Giám định Bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng cấp sổ, thẻ

Phòng quản lý thu

Phòng chế độ BHXH

Văn phòng