Những điều cần biết về BHXH thất nghiệp

04/01/2018 02:38 PM


I/ Đối tượng tham gia:

1/. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2/. Người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác.

3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

4. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

III/. Quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội:

1/. Người  lao động

a/ Quyền của người lao động

1. Được xác nhận đầy đủ về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trong Số Bảo hiểm xã hội.

2. Được nhận lại Sổ Bảo hiểm xã hội khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định này.

4. Được ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

5. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; yêu cầu cơ quan lao động, tổ chức Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

6. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người sử dụng lao động, cơ quan lao động, tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b/. Trách nhiệm của người lao động

1. Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

3. Bảo quản, sử dụng Sổ Bảo hiểm xã hội quy định.

4. Đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

5. Hằng tháng thông báo với cơ quan lao động về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6. Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được cơ quan lao động giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2/. Người sử dụng lao động

a/. Quyền của người sử dụng lao động

1. Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

2. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người lao động, cơ quan lao động, tổ chức Bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b/. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 102 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Bảo quản hồ sơ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị.

3. Thực hiện đúng quy định về việc lập hồ sơ để người lao động đóng và hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

4. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

5. Cung cấp các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này cho người lao động để hoàn thiện hồ sơ hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

3/. Cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp

a/. Quyền của cơ quan lao động

1. Từ chối yêu cầu hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b/. Trách nhiệm của cơ quan lao động

1. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

2. Tổ chức tiếp nhập hồ sơ và giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thủ tục thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

7. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

8. Lưu trữ hồ sơ về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế và tham gia nghiên cứu khoa học về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

12. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

IV/. Điều kiện hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp:

1. Đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động

V/. Các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp:

1/. Trợ cấp thất nghiệp:

1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2/. Hỗ trợ học nghề:

1. Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan lao động thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

2. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

3. Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

3/. Hỗ trợ tìm việc làm:

1. Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan lao động thực hiện thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm.

2. Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.

4/. Bảo hiểm y tế

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2. Tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

VI/. Thời điểm hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này được hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

VII/. Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

VIII/. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm;

b) Bị tạm giam.

2. Việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ được thực hiện vào tháng tiếp theo trong các trường hợp sau:

a) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm;

b) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội sau thời gian bị tạm giam.

IX/. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.

X/. Tính lại thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 23 Nghị định này thì thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trước đó đã được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc tiếp theo.

2. Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho thời gian làm việc tiếp theo được tính lại từ đầu.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN