BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020

12/02/2020 09:19 AM


Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành BHXH tỉnh Bình Phước năm 2020 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020”.  Theo đó, Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống BHXH tỉnh Bình Phước đạt được kết quả, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ngành; phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị” đồng thời, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Hai là, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN và củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững.

Ba là, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Bốn là, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phòng chống lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Năm là, thực hiện công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật tăng, giảm dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, mở rộng theo dõi tăng, giảm, biến động 100% dân số trong toàn tỉnh; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám bệnh BHYT; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các sở, ban ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Sáu là, rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn hệ thống BHXH tỉnh Bình Phước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bảy là, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH tỉnh tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính./.

 

 

Bích Thu (Phòng TCCB)