Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (27)
Trích yếu: V/v thông báo dừng KCB BHYT
Ngày ban hành:
21/11/2018
Ngày có hiệu lực:
21/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo số đơn vị KCB ký hợp đồng KCB BHYT
Ngày ban hành:
21/03/2018
Ngày có hiệu lực:
21/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
16/03/2018
Ngày có hiệu lực:
16/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực