CV 192/BHXH-TT&PTĐT Đầu mối liên hệ công tác giữa BHXH tỉnh và Thành ủy, UBND Thành phố Phan Thiết

24/02/2020 04:21 PM


Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg, ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quyết định số 969/QĐ-BHXH, ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; theo quy định của các văn bản nêu trên BHXH thành phố Phan Thiết sáp nhập vào BHXH tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành phố Phan Thiết trước đây, kể từ ngày 01/01/2020 do BHXH tỉnh tổ chức, thực hiện.

Để thuận tiện cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh Bình Thuận kính gửi Thành ủy Phan Thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết thông tin các đầu mối để thuận tiện liên hệ công tác./.

Toàn văn CV 192/BHXH-TT&PTĐT xem tại file đính kèm./.

Hoàng Hà