CV 271/KH-BHXH Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

03/03/2020 02:19 PM


Nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” theo Kế hoạch số 262/KH-BHXH, ngày 22/01/2020 của BHXH Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác PCTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch số 271/KH-BHXH để triển khai thực hiện, mục đích nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành và đạo đức liêm chính, tuân thủ pháp luật về PCTN trong công chức, viên chức, người lao động (CC,VC) của Ngành; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

Toàn văn xem tại file đính kèm

Hoàng Hà