Văn phòng BHXH tỉnh Bình Thuận (0252.3824.787)

01/10/2019 10:54 AM


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

E-mail

 

 

 

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Toan

Giám đốc

201

0904 228 188

toanpx@binhthuan.vss.gov.vn

2

Nguyễn Đình Chất

Phó Giám đốc

401

0918 680 172

chatnd@binhthuan.vss.gov.vn

3

Đặng Minh Thông

Phó Giám đốc

301

0918 370 142

thongdm@binhthuan.vss.gov.vn

4

Lê Thị Hồng Vân

Phó Giám đốc

501

0919 959 495

vanlth@binhthuan.vss.gov.vn

5

Đặng Thế Hải

Chánh Văn phòng

202

0902 723 544

haidt@binhthuan.vss.gov.vn

6 Lê Minh Tâm Phó Chánh Văn phòng 110

0902 855 378

tamlm@binhthuan.vss.gov.vn
7 Nguyễn Thị Tô Vân Phó Chánh Văn phòng 106 0913 838 411

vanntt@binhthuan.vss.gov.vn

8

Phạm Duy Hà

PTP. Tổ chức cán bộ

207

0989 110 363

hapd@binhthuan.vss.gov.vn

9

Lê Thanh Hùng

TP. Kế hoạch – Tài chính

514

0918 370 127

hunglt@binhthuan.vss.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thu Thảo

PTP. Kế hoạch – Tài chính

515

0987 744 631

thaontt@binhthuan.vss.gov.vn

11

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng phòng Quản lý thu

420

0919 415 654

saunv@binhthuan.vss.gov.vn

12

Trần Quý Hoàng

PTP. Quản lý thu

427

0904 134 386

hoangtq@binhthuan.vss.gov.vn

13 Lê Thị Mỹ Lệ PTP. Quản lý thu 422 0915 976 439

leltm@binhthuan.vss.gov.vn

14

Trần Văn Lư

Trưởng phòng Chế độ BHXH

502

0919 004 571

lutv@binhthuan.vss.gov.vn

15

Trần Thị Thơ

PTP. Chế độ BHXH

507

0989 971 750

thott@binhthuan.vss.gov.vn

16

Nguyễn Ngọc Hưng

TP. Cấp sổ, thẻ

410

0918 489 657

hungnn@binhthuan.vss.gov.vn

17

Nguyễn Hoàng Duy

PTP. Cấp sổ, thẻ

411

0933 017 217

duynh@binhthuan.vss.gov.vn

18

Lê Hoài Bửu

TP. CNTT

303

0942 284 333

buulh@binhthuan.vss.gov.vn

19

Nguyễn Hoài Trung

PTP. CNTT

304

0989 218 400

trungnh@binhthuan.vss.gov.vn

20

Nguyễn Thanh Bình

TP. Giám định BHYT

311

0908 690 564

binhnt@binhthuan.vss.gov.vn

21

Lê Thị Minh Hiếu

PTP. Giám định BHYT

320

0919 004 545

hieultm@binhthuan.vss.gov.vn

22

Vũ Thị Hồng

TP. Thanh Tra-KiểmTra

613

0982 164 052

hongvt@binhthuan.vss.gov.vn

23

Phạm Hồ Huy Vũ

PTP. Thanh Tra-KiểmTra

615

0914 736 353

vuphh@binhthuan.vss.gov.vn

24 Nguyễn Thị Như Lan PTP. Thanh Tra-KiểmTra 619 0938 049 286

lanntn@binhthuan.vss.gov.vn

25

Phạm Đình Cang

TP. Truyền thông và phát triển đối tượng

602

0916 769 888

cangpd@binhthuan.vss.gov.vn

26

Lê Hoàng Mộng Nga

PTP. Truyền thông và phát triển đối tượng

604

0913 366 447

ngalhm@binhthuan.vss.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN