Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo

08/05/2020 02:37 PM


Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1666/UBN-KGVXNV gửi Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận xin chủ trương về việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc gia đình hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, thực hiện quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quy định mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc Hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo đó Hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% mức đóng BHYT (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng).

Năm 2020, số người thuộc Hộ gia đình cận nghèo được phê duyệt năm 2020 là 58.875 người (Quyết định số 280/QĐ-UBND, ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh); số người thuộc Hộ gia đình cận nghèo đã tham gia BHYT đến 31/01/2020 là 43.245 người, số người chưa tham gia cần hỗ trợ trong năm 2020 là 15.630 người. Từ năm 2021, số người thuộc hộ gia đình cận nghèo được phê duyệt dự kiến 58.875 người, số người Hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT theo đối tượng khác được NSNN đóng 100% dự kiến 20.000 người. Số người chưa tham gia, cần hỗ trợ bổ sung mức đóng 10% dự kiến từ năm 2021 là 38.875 người.

Như vậy, dự kiến ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho đối tượng thuộc Hộ gia đình cận nghèo từ tháng 7/2020 đến hết năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 15.630 đối tượng chưa tham gia BHYT với tổng số tiền khoảng 2.026 triệu đồng. Năm 2021 dự kiến ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho 38.875 đối tượng với tổng số tiền khoảng 10.076 triệu đồng.

Việc nâng mức hỗ trợ từ ngân sách UBND tỉnh từ 20% (Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh) lên 30% mức đóng BHYT cho các đối tượng Hộ cận nghèo là hết sức cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội; tạo điều kiện cho 100% các đối tượng thuộc Hộ gia đình cận nghèo có cơ hội để tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn; gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Nếu chủ trương này được Thường trực Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm tiến hành việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho các đối tượng thuộc Hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của nhân dân./. 

Hoàng Hà