102 Công tác trọng tâm năm 2020 của BHXH Việt Nam

30/01/2020 11:02 AM


Tại Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 17/01/2020, BHXH Việt Nam ban hành Chương trình Công tác trọng tâm năm 2020, với 102 công tác, có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, giao Ban Thu phối hợp với các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT về việc phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 1599/QĐ-BHXH theo quy định mới của cơ quan có thẩm quyền; rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm tra, giám sát việc lập, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH, thu, cấp trùng thẻ BHYT; tham gia sửa Luật BHXH, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn; thanh tra đột xuất việc chấp hành, phát triển đối tượng và giảm nợ đối với các địa phương; triển khai thí điểm ủy thác thu qua đơn vị dịch vụ công.

Ban Thực hiện chính sách BHXH tham gia góp ý vào Dự thảo các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH giai đoạn từ khi sửa đổi, bổ sung Luật BHXH đến nay; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ BHXH năm 2020, triển khai một số chính sách BHXH mới ban hành (nếu có),  phổ biến và xác lập nhiệm vụ “quản lý, chịu trách nhiệm về dữ liệu giải quyết chế độ BHXH trên địa bàn, theo phân quyền, phân cấp của Phòng Chế độ BHXH thuộc BHXH các tỉnh, thành phố”; tổ chức các Hội thảo tham gia ý kiến xây dựng các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức các cuộc họp, tham vấn để hướng dẫn bổ sung hoặc hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH; tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; tổ chức hội nghị giao ban cụm chấn chỉnh công tác quản lý đối tượng, giải quyết chế độ chính sách BHXH.

Ban Thực hiện chính sách BHYT tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành (Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi, bổ sung, Quy chế phối hợp với Bộ Y tế và 01 số Thông tư, Nghị định); tổ chức thực hiện chính sách BHYT (Hội nghị giao ban công tác BHYT với Bộ Y tế, Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT, Quyết toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2019…).

Ban Sổ - Thẻ tiếp tục nghiên cứu xây dựng quyết định mẫu và quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử; hướng dẫn cấp thẻ cho các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mới quy định tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 146; hướng dẫn cấp thẻ cho các đối tượng theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 146 của Bộ Y tế; nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kiểm soát chặt chẽ, tránh sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Dược và Vật tư y tế phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc, vật tư y tế; xác định, công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2019-2020, kết quả trúng thầu thuốc và vật tư y tế năm 2019-2020 của các địa phương; xây dựng quy trình phân tích, đánh giá quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế; xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn BHXH các tỉnh tham gia đấu thầu mua sắm thuốc của BHXH địa phương.

Vụ Thanh tra-Kiểm tra thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch được giao.

Vụ Thi đua – Khen thưởng tham mưu đề xuất Tổng Giám đốc nội dung, chương trình phát động thi đua – khen thưởng, trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển BHXH giai đoạn 1995-2020 tại Hội nghị 25 năm Thực hiện chính sách BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến khối cơ quan BHXH Việt Nam; xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V; tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; tổng kết Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020.

Vụ Hợp tác quốc tế tăng cường kết nối đa phương, song phương trong khu vực và trên thế giới, gắn kết với Năm Chủ tịch ASEAN 2020; tổng kết Kế hoạch Thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020; thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành BHXH; tăng cường đào tạo quốc tế về phát triển nguồn nhân lực Ngành BHXH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Hội nghị BCH Trung ương VII về cải cách chính sách BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng, điều chỉnh các phần mềm để đáp ứng việc điều chỉnh chế độ, chính sách của Nhà nước; hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; tổ chức Hội nghị An toàn thông tin và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin trong toàn Ngành; hoàn thiện cấu trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, ngành; triển khai các nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH sau khi Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm được ban hành; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; triển khai ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động.

Trung tâm Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác truyền thông năm 2019, triển khai công tác truyền thông năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông; triển khai các hoạt động truyền thông Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020); kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền tại một số BHXH tỉnh, thành phố; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công tác chăm sóc khách hàng Ngành BHXH.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo cán bộ BHXH các tỉnh thực hiện mô hình giám định vùng, đổi mới phương pháp giám định kết hợp giám định điện tử và giám định trực tiếp; giám sát, cảnh báo bất thường, trục lợi trong khám, chữa bệnh và sử dụng Quỹ BHYT; theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng mua thuốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung quốc gia năm 2019-2020, điều tiết số lượng thuốc giữa các cơ sở y tế và các địa phương; tiếp tục hoàn thiện, phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin giám định BHYT, xây dựng quy tắc giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Các Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Vụ Pháp chế, Văn phòng BHXH Việt Nam, Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH, Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin… căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ngành, tổ chức thực hiện hiệu quả công việc, góp phần cùng Ngành BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Lan Lê