QT-THU-07-TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

12/06/2014 07:10 AM


1. MỤC ĐÍCH - Quy định trình tự các bước tiến hành trong việc Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. - Quy định rõ trách nhiệm thực hiện của từng cá nhân liên quan tại các bước tương ứng. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG - Người lao động; - Người sử dụng lao động; - Cơ quan BHXH, trong đó nêu rõ trách nhiệm của phòng TN-QLHS, phòng Thu, phòng Cấp sổ, thẻ. 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hộiViệt Namquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; - Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; - Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; - Quyết định số 1538/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định thời hạn bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. 4. ĐỊNHNGHĨA/VIẾT TẮT - BHXH: Bảo hiểm xã hội. - BHYT: Bảo hiểm y tế. - BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp. 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao - Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS). - Hai (02) bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS). - Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Sổ BHXH, thẻ BHYT. x 5.3 Số lượng hồ sơ 01 bộ 5.4 Thời gian xử lý Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả Phòng TN-QLHS 5.6 Lệ phí (nếu có) Không 5.7 Quy trình xử lý công việc TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 Đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 5.2, dữ liệu điện tử (nếu có) tại Phòng TN-QLHS của cơ quan BHXH. Người sử dụng lao động B2 Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu. Phòng TN-QLHS 0,5 ngày B3 Kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT chuyển hồ sơ cho phòng Cấp sổ, thẻ. Phòng Thu 3 ngày B4 Kiểm tra dữ liệu và hồ sơ, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng TN-QLHS. Phòng Cấp sổ, thẻ 1,5 ngày 6. BIỂU MẪU Quy trình này sử dụng các biểu mẫu: Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế: -    Mẫu D01b-TS: Văn bản đề nghị; -         Mẫu số D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.           7. HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu/Tên cặp hồ sơ Trách nhiệm Thời gian lưu 1 Phiếu nhận và hẹn trả kết quả. Phòng TN-QLHS/Hồ sơ thu Phòng TN-QLHS 70 năm 2 Văn bản đề nghị. D01b-TS 3 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. D02-TS 4 Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất củacơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5 Thẻ BHYT