Tỷ lệ trích nộp

24/04/2013 01:11 AM


 

STT

Từ năm

2010

2012

2013- 2014

2015- 2017

01/06/2017

I

 Người SDLĐ

20%

21%

22%

22%

21.5%

1

 BHXH

16%

17%

18%

18%

17.5%

2

 BHYT

3%

3%

3%

3%

3%

3

 BHTN

1%

1%

1%

1%

1%

II

 Người lao động

8.5%

9.5%

10.5%

10.5%

10.5%

1

 BHXH

6%

7%

8%

8%

8%

2

 BHYT

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

3

 BHTN

1%

1%

1%

1%

1%

 

Tổng (%)

28.5%

30.5%

32.5%

32.5%

32%

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN