Quá trình hình thành

20/07/2012 03:23 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương được thực hiện thí điểm chế độ BHXH ngoài quốc doanh vào ngày 23/12/1992 tại Quyết định số 837/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Ngày 16/2/1995 Chính phú Ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam, ngày 15/6/1995 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 04QĐ/TC-CB chính thức thành lập BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh. BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hệ thống dọc ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. BHXH tỉnh và các BHXH trực thuộc tỉnh có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại tỉnh lỵ, huyện lỵ.

Thực hiện tiến trình cải cách bộ máy của Chính phủ, ngày 24/01/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển giao Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam sang BHXH Việt Nam và Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Từ 01/01/2003 cùng với cả nước, ngoài việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thực hiện các chế độ BHXH được quy định tại Chương XII Bộ Luật Lao động, Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn được giao thêm nhiệm vụ thực hiện chế độ BHYT.

Ngày 29/6/2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua và ban hành Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; riêng đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01/01/2008, đối với Bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01/01/2009.

 

Ảnh hoạt động