22/02/2012 06:34 AM

I. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau: Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, ...

22/02/2012 06:37 AM

I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản: Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của ...

22/02/2012 06:37 AM

A . CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BẮT BUỘC I. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí: Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy ...

22/02/2012 06:38 AM

chưa có thông tin

13/03/2012 09:42 AM

I. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy ...

08/10/2012 08:22 AM

I. Đối tượng áp dụng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối người lao động quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao động quy ...

25/04/2013 07:37 AM

  I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí: - Đang ...

Chế độ ốm đau

Chế độ thai sản

Chế độ hưu trí

Luật Bảo Hiểm Y Tế

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ tử tuất