Chế độ tử tuất

  I – ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  1/ Mai táng phí: Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí: - Đang đóng BHXH hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian tham gia BHXH hoặc - Đang hưởng ...

Danh mục thuốc tân dược (2)

TT hoạt chất TT thuốc Tên thuốc hay hoạt chất  Đường dùng, dạng dùng  Tuyến sử ...