Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống

21/08/2019 08:19 AM


Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng năm 2019, BHXH Việt Nam luôn bám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Trung ương vào cuộc sống.

Ảnh minh họa.

 

Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã tạo bước đột phá, đặc biệt trong phát triển BHXH tự nguyện. Tính đến hết 07/2019, toàn quốc đã có 14,55 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, đến nay có hơn 424 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là con số khả quan, tích cực, vì trước khi chưa có Nghị quyết số 28 nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện được coi là khó phát triển, là người lao động tự do, có công việc bấp bênh, thu nhập thấp…

Để có kết quả đó, 07 tháng năm 2019, BHXH Việt Nam đã chủ động, bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố.

BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí của Ngành về Nghị quyết số 28-NQ/TW; kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành; cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, các tầng lớp nhân dân.

Các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 107-Ctr/BCSD ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam và Kế hoạch 5386/KH-BHXH ngày 24/12/2018 của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; đồng thời, cụ thể hóa thành các đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động số 107-Ctr/BCĐ; đặc biệt là các lĩnh vực công tác trọng tâm như: Thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động nghiệp vụ; đối với phương thức phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chính sách…/.

Theo http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN