Phím tắt trong Microsoft Word (Phần 1)

27/03/2015 07:08 AM


Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Ctrl + N tạo mới một tài liệu  Ctrl + O mở tài liệu  Ctrl + S Lưu tài liệu  Ctrl + C sao chép văn bản  Ctrl + X cắt nội dung đang chọn  Ctrl + V dán văn bản Ctrl + F bật hộp thoại tìm kiếm  Ctrl + H bật hộp thoại thay thế Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn Ctrl + Z hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng  Ctrl + Y phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z  Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word Định dạng Ctrl + B Định dạng in đậm Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + I Định dạng in nghiêng. Ctrl + U Định dạng gạch chân Canh lề đoạn văn bản: Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn  Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn  Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn  Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn  Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản  Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng  Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản  Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới. Ctrl + Shift + = Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3 Ctrl + = Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O. Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng Shift + --> chọn một ký tự phía sau  Shift + <-- chọn một ký tự phía trước  Ctrl + Shift + --> chọn một từ phía sau  Ctrl + Shift + <-- chọn một từ phía trước  Shift + ­ chọn một hàng phía trên  Shift + (mủi tên xuống) chọn một hàng phía dưới  Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng.                                                                                                                                          Sưu tầm Lê Nguyệt Thu - Phòng CNTT