Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

29/06/2017 07:43 AM


Thai sản là chế độ BHXH ngắn hạn nằm trong quy định về BHXH bắt buộc được Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện từ những năm đầu thành lập nước. Trải qua các thời kỳ của chính sách pháp luật, chế độ thai sản đã khẳng định được sự hoàn thiện, tiên tiến của một chế định nằm trong chính sách, chiến lược về an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của người lao động nữ tham gia BHXH và hưởng chế độ, có tính kế thừa các quy định đã có từ trước. Trong quá trình giải quyết chế độ thai sản thời gian qua, một vấn đề đươc nhiều người quan tâm không chỉ riêng lao động nữ tham gia BHXH đó là “chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ”.

Luật BHXH số 58/2014/QH13bổ sung mới chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ (MTH). Theo đó, tại Điều 35 quy định: Lao động nữ MTH được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ MTH nhưng không vượt quá thời gian theo quy định (06 tháng). Trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người MTH vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần; Người mẹ nhờ MTH được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 đã quy định chi tiết về chế độ thai sản đối với lao động nữ mangMTH:

1. Trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3. Lao động nữ MTH khi sinh mà có đủ điều kiện hưởng (đóng đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh; đã đóng 12 tháng, khi mang thai đóng đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh trường hợp vì lý do sức khỏe) thì được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng laođộng nữ MTH sinh con.

- Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ MTH nhưng không vượt quá thời gian quy định nghỉ thai sản (06 tháng).

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ hoặc thời điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ MTH được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ MTH là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ MTH và bên MTH.

4. Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe:

Sau thời gian hưởng chế độ thai sản sinh con theo quy định, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ DSPHSK: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 02 con trở lên; tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác;

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì không được giải quyết hưởng chế độ DSPHSK;Mức hưởng DSPHSK một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

                                                   Lê Hồng Nhung - Phòng Chế độ BHXH

Ảnh hoạt động