BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

05/01/2018 07:47 AM


BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 08/BHXH-TĐKT gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2018.

Năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân ở Lạng Sơn (ảnh minh họa)

Theo đó, toàn ngành BHXH tập trung tối đa mọi nguồn lực để tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 27,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 23,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 87,5% so với dân số cả nước. Đồng thời, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao cho đơn vị và số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành dưới 2,5% trên tổng số phải thu.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ. Quyết tâm hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ. Sử dụng an toàn và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối quỹ KCB BHYT; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tiếp tục thực hiện CCHC với trọng tâm là cải cách TTHC trong việc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thực hiện tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên mạng internet, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn.

Nâng cao chất lượng, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chính sách phát luật BHXH, BHYT và củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và địa phương; tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên cả nước. Kịp thời đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để tránh trùng lặp, chồng chéo và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy BHXH các cấp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và DN.

Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi các đơn vị cùng toàn thể đội ngũ CBCCVC và NLĐ trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2018. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua phù hợp với mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên.

Baobaohiemxahoi.vn

Ảnh hoạt động