Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu (69)
Trích yếu:
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày có hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C70a-HD Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tháng 01/2016)
Ngày ban hành:
28/01/2016
Ngày có hiệu lực:
28/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1253/BHXH-PT V/v thu BHXH, BHYT của đối tượng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
29/10/2015
Ngày có hiệu lực:
29/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C70a-HD Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
06/10/2015
Ngày có hiệu lực:
06/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Các biểu mẫu và danh mục hồ sơ sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu D02, DK3, DK4, DK5, DK6, D05-TS; Danh mục hồ sơ thu, sổ thẻ
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK3-TS
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn cách lập các biểu mẫu theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực