Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu thu BHXH (4)
Trích yếu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Các biểu mẫu và danh mục hồ sơ sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu D02, DK3, DK4, DK5, DK6, D05-TS; Danh mục hồ sơ thu, sổ thẻ
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK3-TS
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn cách lập các biểu mẫu theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực