Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu chế độ BHYT (35)
Trích yếu: Dự toán chi khám chữa bệnh năm ............
Ngày ban hành:
20/09/2012
Ngày có hiệu lực:
20/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo sổ thẻ đăng ký và kinh phí KCB BHYT đầu kỳ.
Ngày ban hành:
20/09/2012
Ngày có hiệu lực:
20/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kết quả ký hợp đồng KCB năm ……..
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
10/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh mục vị thuốc HYCT thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
10/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh mục thuốc thành phẩm thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa BHYT  quý ……….năm……
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT quý ……..năm……
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực