Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Pháp luật (22)
Trích yếu: Tài liệu hỏi đáp về chính sách BHXH
Ngày ban hành:
08/06/2016
Ngày có hiệu lực:
08/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
17/05/2016
Ngày có hiệu lực:
17/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
06/01/2016
Ngày có hiệu lực:
06/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 115/2015/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
19/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1360/QD-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án: Thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân.
Ngày ban hành:
12/08/2013
Ngày có hiệu lực:
12/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 23/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược ngành BHXH.
Ngày ban hành:
27/07/2013
Ngày có hiệu lực:
27/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Ngày ban hành:
25/07/2013
Ngày có hiệu lực:
25/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản Luật Lao động mới
Ngày ban hành:
04/07/2013
Ngày có hiệu lực:
04/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực