Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Liên ngành-khác (52)
Trích yếu: Tài liệu nguồn về tuyên truyền BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
08/06/2016
Ngày có hiệu lực:
08/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
08/06/2016
Ngày có hiệu lực:
08/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu hỏi đáp về chính sách BHXH
Ngày ban hành:
08/06/2016
Ngày có hiệu lực:
08/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
06/06/2016
Ngày có hiệu lực:
06/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
17/05/2016
Ngày có hiệu lực:
17/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
07/01/2016
Ngày có hiệu lực:
07/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
06/01/2016
Ngày có hiệu lực:
06/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 9440/UBND-VP V/v thực hiện công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
18/12/2015
Ngày có hiệu lực:
18/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực