Danh sách 111 cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng trong tỉnh năm 2020

Danh sách 106 cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

Bổ sung 04 cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Danh sách 107 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhận đăng ký ban đầu cho người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh, BHXH huyện, TPCM phát hành năm 2019

Danh sách 103 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhận đăng ký ban đầu cho người có thẻ BHYT ngoài tỉnh năm 2019.