Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

20/10/2019 02:35 PM


 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Chương trình hành động số 107-CTr/BCSD ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Cà Mau V/v thực hiện  Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ V/v Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Công văn số 1764/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2018 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền kế hoạch cải cách tiền lương, BHXH theo Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW.

Chương trình hành động số 2260/CTHĐ-TLĐ ngày 12/11/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam v/V thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Công văn số 5282/BHXH-TĐKT ngày 17/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Kế hoạch số 100/KH-TU ngày 03/1/2019 của Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 16/1/2019 của UBND tỉnh Cà Mau V/v tham mưu, triển khai Kế hoạch số 100/KH-TU ngày 03/1/2019 của Tỉnh ủy Cà Mau.

Công văn số 1025-CV/ĐU ngày 17/1/2019 của Đảng ủy Dân Chính Đảng V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU và 100-KH/TU của Tỉnh ủy Cà Mau.

Kế hoạch số 112/KH-HU ngày 23/1/2019 của Huyện ủy Phú Tân V/v thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 18/2/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau V/v Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW .

Công văn số 468/BHXH-BT ngày 18/2/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tham gia ý kiến dự thảo giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021.

Công văn số 107/BHXH-VP ngày 25/2/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 100/KH-TU ngày 03/1/2019 của Tỉnh ủy Cà Mau.

Tờ trình số 07/BHXH-VP ngày 28/2/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 100/KH-TU ngày 03/1/2019 của Tỉnh ủy Cà Mau.

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Cà Mau V/v thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02/4/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

 
 
 

Ban biên tập

Tổ chức trung thu 2019