BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ

16/04/2014 12:00 AM


Ngày 17/03/2014, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 273/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch ph

Ngày 17/03/2014, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 273/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN); trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể là: Tổng thu các quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 193.319 tỷ đồng; Tổng số chi các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 191.455 tỷ đồng, BHXH Việt Nam đã đề ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

1. BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân  giai đoạn 2012-2015 và 2020.

Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Bộ Y tế  để tham gia, đề xuất sửa đổi một số điều của Luật BHXH, Luật BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ ngành BHXH.

5. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiều giải pháp mạnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2014; giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

6. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

9. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

10. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 373/Ctr-BHXH ngày 17/01/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/01/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

11. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, đặt trọng tâm vào quản lý thu, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

12. Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

13. Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Ưu tiên, tập trung xây dựng hệ thống CNTT hoàn chỉnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính để tạo ra môi trường làm việc điện tử rộng khắp phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành, công tác nghiệp vụ BHXH, BHYT và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp quả và chất lượng công việc.

14. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

 BHXH Việt Nam yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2014 của đơn vị khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 3 năm 2014 chương trình hành động cụ thể của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngành BHXH Việt Nam” đến từng đơn vị và cá nhân trong toàn Ngành./.

Nguồn website BHXH Việt Nam