Trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

01/01/2019 12:00 AM


TRỢ CẤP

Theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/ 5/2010 của Thủ tướng Chính phủ

I. Đối tượng áp dụng

       Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định trợ cấp hàng tháng, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

* Bổ sung đối tượng áp dụng:

         Theo hướng dẫn tại Công văn số 3984/BHXH-CSXH ngày 28/9/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ- TTg.

         Đối tượng được bổ sung hưởng trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg là  người đã lựa chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng để hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng (Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh), nếu đủ điều kiện về tuổi đời (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và thời gian công tác thực tế đủ 15 năm đến dưới 20 năm theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg thì ngoài trợ cấp theo chính sách người có công với cách mạng còn được giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng

       Đối tượng quy định tại Quyết định này khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

       Những người thuộc diện trên mà đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết định số 613/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành thì được hưởng trợ cấp kể từ ngày 01/ 5/2010.

III. Mức trợ cấp hàng tháng

       1. Mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và được điiều chỉnh theo quy định của Chính phủ. (Từ ngày 01/5/2012 mức trợ cấp là: 667.800đ)

       2. Người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí theo quy định của luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN