3. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

20/11/2015 12:00 AM


Tên thủ tục hành chính

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Cơ quan Bảo hiểm xã hội

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xác định điều kiện để tổ chức thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Nếu đủ điều kiện thì tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT (theo mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính); trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì cơ quan Bảo hiểm xã hội có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thực hiện ký hợp đồng tại trụ sở cơ quanBảo hiểm xã hội.

Thành phần hồ sơ

1. Đối với cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnhBHYT hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđã dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnhBHYT từ 6 tháng trở lên:

- Công văn đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnhBHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản phô tô Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Bản phô tô Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền(nếu có);

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập phải có Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với cơ sở KCB ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnhBHYT hàng năm: Bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp

Kết quả thực hiện

 Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Phụ lục số 3 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính )

Yêu cầu, điều kiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 42 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

- Có quyếtđịnh thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Văn bản hợp nhất Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

- Nghị định số  105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. 

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.