Cơ cấu tổ chức

01/01/2020 08:00 AM


CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. Lãnh đạo BHXH tỉnh:

1. Đ/c Nguyễn Tiến Hưng          – Giám đốc

2. Đ/c Lục Thị Việt Hằng           – Phó Giám đốc

3. Đ/c Nông Văn Hiệp               – Phó Giám đốc

4. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Oanh  – Phó Giám đốc

B. Các đơn vị trực thuộc:

   I - Văn phòng BHXH tỉnh:

1.     Văn phòng

2.     Phòng Tổ chức cán bộ

3.     Phòng Quản lý thu

4.     Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

5.     Phòng Công nghệ thông tin

6.     Phòng Cấp sổ, thẻ

7.     Phòng Kế hoạch tài chính

8.     Phòng Giám định BHYT

9.     Phòng Chế độ BHXH

10.   Phòng Thanh tra - Kiểm tra

   II- BHXH các huyện

1.      BHXH huyện Hòa An

2.      BHXH huyện Thông Nông

3.      BHXH huyện Hà Quảng

4.      BHXH huyện Quảng Uyên

5.      BHXH huyện Phục Hòa

6.      BHXH huyện Trà Lĩnh

7.      BHXH huyện Hạ Lang

8.      BHXH huyện Trùng Khánh

9.      BHXH huyện Nguyên Bình

10.    BHXH huyện Bảo Lạc

11.    BHXH huyện Bảo Lâm

12.    BHXH huyện Thạch An