Danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua rà soát (số liệu tính đến ngày 31/5/2019)

Danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua rà soát (số liệu tính đến ngày 30/4/2019)

Danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua rà soát (số liệu tính đến ngày 31/3/2019)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/01/2019)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/12/2018)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/11/2018)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/10/2018)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 30/09/2018)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/08/2018)

Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/07/2018)