BHXH tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

09/04/2020 08:00 AM


Ngày 03/3/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-BHXH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (thay thế Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Theo đó từ ngày 03/3/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 22 thủ tục hành chính, thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 21 thủ tục hành chính (trong tổng số 27 thủ tục hành chính của Ngành).

Để các đơn vị sử dụng lao động cập nhật, nắm bắt, có thêm thông tin cụ thể về nội dung của Quyết định, đồng thời giúp cho việc phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được kịp thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã sao gửi Quyết định số 327/QĐ-BHXH đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính nêu trên tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh.

(Giao diện trang web để người dùng yêu cầu dịch vụ chuyển phát và tra cứu tình trạng hồ sơ BHXH tại địa chỉ https://bhxh.vnpost.vn)

Ngoài sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: Qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Văn phòng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN