Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

10/04/2020 08:00 AM


Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng. Ngày 06/4/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 483/SLĐTBXH-LĐVL hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo đó:

1. Đối tượng áp dụng: Là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

3. Thời gian áp dụng chính sách này:

 - Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 6/2020. Trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Trường hợp, người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Ảnh: Nguồn internet

4. Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong trường hợp không bố trí được việc làm cho người lao động, phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động trở lên. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

- Danh sách lao động tại thời điểm trước khi phải tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.

- Danh sách lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

- Cung cấp các giấy tờ liên quan: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản chính (hoặc bản sao) giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh; bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; các giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc.

b) Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Tài Chính trong trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất). Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị xác nhận điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

- Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh.

- Cung cấp các giấy tờ liên quan để đối chiếu gồm: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo kê khai thuế tại thời điểm gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại, hóa đơn chứng từ hợp đồng mua bán hàng hóa và hồ sơ khác liên quan (nếu có).

  5. Sau khi được xác định, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản cho cơ quan BHXH đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản “Xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Hết thời hạn tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng./.

Bá Tuynh - Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN