THÔNG BÁO

29/04/2020 04:51 PM


Về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng và các văn bản của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. BHXH tỉnh Cao Bằng đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH các huyện và chính thức đi vào hoạt động kể từ 01/5/2020. Để các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong tỉnh biết và liên hệ công tác, ngày 27/4/2020, BHXH tỉnh Cao Bằng đã ban hành thông báo số 565/TB-BHXH về tổ chức bộ máy mới của BHXH tỉnh Cao Bằng, nội dung cụ thể như sau:

- Thành lập BHXH huyện Quảng Hòa trên cơ sở hợp nhất BHXH huyện Quảng Uyên và BHXH Huyện Phục Hòa. Trụ sở đơn vị đóng tại: Thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

- Sáp nhập, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện Thông Nông về BHXH huyện Hà Quảng. Trụ sở đơn vị đóng tại: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Sáp nhập, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện Trà Lĩnh về BHXH huyện Trùng Khánh. Trụ sở đơn vị đóng tại: Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Ngoài các bộ phận nghiệp vụ đã được bố trí tại trụ sở chính của BHXH huyện mới hợp nhất, sáp nhập. Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH và để thuận lợi cho công tác triển khai nhiệm vụ thì BHXH các huyện nêu trên bố trí thêm bộ phận thực hiện nhiệm vụ Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thủ tục hành chính; In sổ BHXH và thẻ BHYT; Giám định BHYT; Truyền thông và phát triển đối tượng tại trụ sở BHXH huyện Quảng Uyên cũ - Thị trấn Quảng Uyên, trụ sở BHXH huyện Thông Nông cũ - Thị trấn Thông Nông, trụ sở BHXH huyện Trà Lĩnh cũ - Thị trấn Trà Lĩnh./.

Bá Tuynh - Phòng TTPTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN