Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19

05/05/2020 12:00 PM


Ngày 24/4/2020, Thủ Tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được quy định như sau:

1. Điều kiện hỗ trợ:

Người lao động (NLĐ) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

- Đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nhiên, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

- Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLD/nghỉ việc không hưởng lương.

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

 - Doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm điều kiện được hỗ trợ; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận Danh sách này. 

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo để nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ./.

Hoàng Văn Hòa - Phòng Quản lý Thu