BHXH tỉnh Cao Bằng công bố quyết định về tổ chức và nhân sự đối với các đơn vị trực thuộc

29/04/2020 05:02 PM


Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.

 Từ ngày 23-25/4/2020, BHXH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức công bố Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về thành lập BHXH huyện Quảng Hòa trên cơ sở hợp nhất BHXH huyện Quảng Uyên và BHXH Phục Hòa theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 18/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; sáp nhập chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện Thông Nông về BHXH huyện Hà Quảng, BHXH huyện Trà Lĩnh về BHXH huyện Trùng Khánh.

Công bố Quyết định về thành lập BHXH huyện Quảng Hòa và Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý BHXH huyện Quảng Hòa

Đồng thời, BHXH tỉnh đã công bố 11 Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý BHXH tỉnh và 35 Quyết định điều động đối với viên chức, người lao động thuộc BHXH các huyện sáp nhập, hợp nhất.

Đ/c Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tại BHXH tỉnh.

                                                                         Thùy Linh – Phòng TCCB

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN