Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (49)
Trích yếu: 2085/BHXH-BT: V/v đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Ngày ban hành:
08/06/2015
Ngày có hiệu lực:
08/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.
Ngày ban hành:
11/05/2015
Ngày có hiệu lực:
11/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 140/TB-BHXH: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
20/04/2015
Ngày có hiệu lực:
20/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày có hiệu lực:
12/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 538/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH.
Ngày ban hành:
14/02/2015
Ngày có hiệu lực:
14/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1351/QĐ-BHXH: Quyết định về việc Ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 537/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015.
Ngày ban hành:
14/02/2015
Ngày có hiệu lực:
14/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
Ngày ban hành:
17/12/2014
Ngày có hiệu lực:
17/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực