470/STTTT-TTBCXB: V/v tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

146/TB-VPCP: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

48-CT/TU: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

47-CT/TU: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

1068/BHXH-PC: V/v hướng dẫn thay thế mục 2, Công văn số 1061/BHXH-PC về tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

1058/BHXH-TCCB: V/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19

2761/UBND-KGVX: V/v triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

1061/BHXH-PC: V/v tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống chống dịch bệnh Covid-19

185/VPUBND-TTPVHCC: V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

2760/UBND-KGVX: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19