• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Đỗ Trọng Đại
Email:
trongdaixttm@gmail.com
Ngày gửi:
06/02/2020
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tại sao theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại phụ lục kèm theo của Nghị định trên không có quy định thành phố Buôn Ma Thuột thuộc vùng III mà BHXH quy định mức lương vùng tối thiểu đối với các doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột lại đóng theo mức lương cơ sở vùng III? Xin cảm ơn

Trả lời bởi:
Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
Ngày trả lời:
10/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:
Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Kèm theo phụ lục Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020). Theo đó quy định:
- Vùng I, gồm các địa bàn một số quận, huyện, thành phố (không có thành phố Buôn Ma Thuột);
- Vùng II, gồm các địa bàn một số huyện còn lại của các thành phố thuộc địa bàn vùng I và một số quận, huyện, thành phố khác (không có thành phố Buôn Ma Thuột);
- Vùng III, gồm các địa bàn:
+ Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, vùng II);
+ Một số huyện, thị xã (không có thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk)
- Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.
Như vậy, theo quy định trên, Buôn Ma Thuột là thành phố trực thuộc tỉnh không nằm trong danh sách các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, vùng II nên đương nhiên thuộc vùng III. Các huyện và thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng IV vì không thuộc các huyện, thị xã quy định tại vùng I, vùng II và vùng III. Do vậy, cơ quan BHXH quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thuộc vùng III là đúng quy định./