Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

31/05/2011 09:32 AM


Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

I. Đối tượng tham gia:

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

- Người sử dụng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

II. Mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

Mức đóng hàng tháng tính theo tỉ lệ % mức tiền lương, trong đó: Người lao động đóng 8%; người sử dụng lao động đóng 18%, tổng 26%.

III. Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

1.  Quyền và trách nhiệm của người lao động:

* Quyền của người lao động

- Được tham gia và hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

- Được cấp và quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Nhận lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

+ Trực tiếp từ cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ủy quyền;

+ Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

+ Thông qua người sử dụng lao động.

-  Hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

+ Đang hưởng lương hưu;

+ Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

- Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp sau khi thương tât, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định và đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

* Trách nhiệm của người lao động

- Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định.

- Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Bảo quản sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

2.  Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động:

*Quyền của người sử dụng lao động

- Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

*Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đóng, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Giới thiệu người lao động đủ điều kiện đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

- Phối hợp với cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trả trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

- Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cung cấp.

3.  Quyền và trách nhiệm của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

* Quyền của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

- Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

- Từ chối yêu cầu trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập để thực hiện đăng ký lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới.

- Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn.

- Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ hằng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động.

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

* Trách nhiệm của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức thực hiện thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất.

- Tiếp nhận hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; giải quyết chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

- Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

- Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 toàn và tăng trưởng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

- Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Định kỳ 06 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Hằng năm, cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý.

- Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

- Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

IV. Quyền lợi hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng).