Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

03/06/2011 02:41 AM


Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 và các văn bản về chính sách pháp luật BHXH quy định đối tượng, quyền lợi, thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện như sau:

1.  Đối tượng:

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).
2. Địa điểm tham gia

Đại lý thu BHXH tự nguyện:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
- Tổ chức kinh tế: Bưu điện, Doanh nghiệp...
Cơ quan BHXH tỉnh/huyện
3. Thủ tục tham gia
- Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập Tờ khai.
- Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký và nhận Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện.

4. Mức đóng:

- Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

+ 30% mức đóng với người tham gia thuộc hộ nghèo.

+ 25% mức đóng với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

+ 10% đối với các đối tượng khác.
Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện

3. Phương thức đóng:

Người tham gia được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:
- Đóng hàng tháng;
- Đóng 03 tháng một lần;
- Đóng 06 tháng một lần;
- Đóng 12 tháng một lần;
- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

4. Quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện:

- Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định.

- Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền BHXH tự nguyện

- Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chế độ hưu trí thì được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH để sau này hưởng.

- Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

- Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế.

- Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

- Người hưởng lương hưu không phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế