Chế độ tử tuất - BHXH tự nguyện

03/06/2011 02:44 AM


Chế độ tử tuất - BHXH tự nguyện

1. Trợ cấp mai táng

Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN) chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH TN chết khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH TN từ đủ 60 tháng trở lên;
- Có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên;
- Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp tuất một lần:

- Người đang đóng BHXH TN hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp người tham gia BHXH TN có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.