Ngành BHXH tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

30/10/2017 10:28 AMẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố: Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Ngành; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

BHXH Việt Nam đã đưa ra chủ đề và khẩu hiệu cho Ngày Pháp luật năm 2017. Cụ thể, chủ đề năm 2017 là "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cũng người dân và doanh nghiệp".

Các khẩu hiệu:

"Cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Hiến pháp và pháp luật";

"Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

"Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập, thực hiện Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vì quyền lợi của chính mình";

"Công chức, viên chức ngành BHXH tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân".


BHXH Việt Nam cũng quy định các nội dung, hình thức và thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2017.

Về nội dung: Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó tập trung Luật Thống kê; Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Luật Tố tụng hành chính; Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Phòng chống tham nhũng; tuyên truyền các nội dung cải cách thủ tục hành chính của Ngành năm 2017 nhằm cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến tuyên truyền các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho tổ chức, cá nhân.

Về hình thức: BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau để thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản pháp luật có báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật được triển khai tại Hội nghị;

Thứ hai, tổ chức các Hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể;

Thứ ba, tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;

Thứ tư
, tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2017 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên Trang/Cổng thông tin điện tử của Ngành và BHXH các tỉnh, thành phố.

Thời gian tổ chức, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2017 đến ngày 12/11/2017./.Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam