Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

03/02/2020 04:27 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 262/KH-BHXH ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) của ngành BHXH. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức của Ngành; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật; tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc: lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch có các nội dung: Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, rà soát danh sách đội ngũ báo cáo viên pháp luật của BHXH Việt Nam; căn cứ tiêu chuẩn và yêu cầu thực tế để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận bổ sung hoặc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương. Cử báo cáo viên pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng cập nhật các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hàng năm 100% công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH.

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngành có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính./.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

  • TIN BÀI LIÊN QUAN