Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh vực khác (152)
Trích yếu: Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
11/06/2018
Ngày có hiệu lực:
11/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
15/07/2018
Ngày có hiệu lực:
15/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
15/07/2018
Ngày có hiệu lực:
15/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 09/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
03/07/2018
Ngày có hiệu lực:
03/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày có hiệu lực:
08/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2016
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày có hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1508/QĐ-BHXH ngày 16/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày có hiệu lực:
20/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/12/2015
Ngày có hiệu lực:
15/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực