Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (39)
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
23/04/2017
Ngày có hiệu lực:
23/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
13/04/2017
Ngày có hiệu lực:
13/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày có hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày có hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày ban hành:
10/11/2016
Ngày có hiệu lực:
10/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
25/12/2016
Ngày có hiệu lực:
25/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày có hiệu lực:
18/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
04/09/2016
Ngày có hiệu lực:
04/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực