Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (39)
Trích yếu: Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
Ngày ban hành:
28/03/2013
Ngày có hiệu lực:
28/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
20/11/2012
Ngày có hiệu lực:
20/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v nâng mức hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
25/06/2012
Ngày có hiệu lực:
25/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công nhận các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành:
31/07/2012
Ngày có hiệu lực:
31/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
11/04/2012
Ngày có hiệu lực:
11/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
Ngày ban hành:
29/02/2012
Ngày có hiệu lực:
29/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
21/05/2012
Ngày có hiệu lực:
21/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Ngày ban hành:
13/12/2011
Ngày có hiệu lực:
13/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực